info@socio.sk
+421 912 345 678
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

Socio je softvér, ktorý uľahčuje sociálnu prácu

Prináša automatizáciu do manažmentu klienta, sprehľadňuje a zjednodušuje administratívu, pričom v plnom rozsahu zabezpečuje súlad s platnou legislatívou. Tým, že upozorňuje na správne a nesprávne výsledky eliminuje ľudské chyby. Vďaka softvéru Socio prechádzajú organizácie úradnými kontrolami jednoducho a bez stresu.

Prínos softvéru Socio pre organizáciu

Stabilita a bezpečnosť produktu
Dáta klientov sú spoľahlivo zabezpečené v súlade s GDPR a softvér spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť
Súlad s legislatívou
Organizácia má istotu, že potrebné výkazy a štatistiky spĺňajú požadované parametre
Zákaznícka podpora
Pre užívateľov softvéru Socio je k dispozícii technická a komunikačná podpora
Nákladovo efektívny produkt
Využívaním softvéru vie organizácia zefektívniť prácu zamestnancov a znížiť náklady organizácie

Zjednoduší váš spôsob práce

Pre každú organizáciu je dôležité viesť si presné, spoľahlivé a prehľadné dáta o svojich klientoch. Softvér Socio pre každého užívateľa ponúka balík "Základné údaje klienta", ktorý mu umožňuje prehľadne sledovať jednotlivé kroky pri práci s klientom, zaznamenávať intervencie, viesť zoznamy klientov a iné. Následne je možné vložené údaje exportovať vo forme grafov a tabuliek, čo zefektívňuje prípravu a spracovanie štatistík.

Rôzne potreby, rôzne riešenia

Sociálnu prácu vykonáva široké spektrum organizácií, preto softvér Socio ponúka špecifické balíky služieb a funkcionalít.

Pozrite sa, ktorý balík najviac vyhovuje vašim potrebám

1

Prevencia násilia

Softvér Socio prináša pre poradenské centrá, bezpečné ženské domovy a zariadenia núdzového bývania jednotný systém zberu a vyhodnocovania dát o násilí páchanom na ženách a ich deťoch. Zber dát je v súlade s metodikou zberu dát v sociálnych službách.
2

Sociálne služby

V balíku “Sociálne služby” sú zahrnuté všetky metodiky potrebné na prácu s klientom. Ich najväčším prínosom je efektívnejšie nastavenie cieľov pri práci s klientom , ako aj poskytnutie komplexnej pomoci klientovi. Nájdete tu napríklad dotazník hospodárenia s financiami, mapovanie materiálnej pomoci, individuálny plán rozvoja osobnosti klienta a iné.
3

Sociálnoprávna ochrana deti a sociálna kuratela

Balík zahŕňa Testy Vega a Rapid test CAN. Testy sú primárne určené sociálnym pracovníkom , pôsobiacim v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, využitie nájdu aj u odborníkov z radov polície a pedagógov. Testy nemajú ambíciu nahradiť hĺbkové psycho-diagnostické vyšetrenie, ide o tzv. rýchle testy na prvý odhad rizika výskytu násilia páchaného na dieťati v prostredí jeho rodiny.
4

Podpora zamestnávania

Dotazníky nachádzajúce sa v balíku “Podpora zamestnávania” slúžia na špecifikáciu pracovných skúseností klienta. Užívateľom pomáhajú lepšie diagnostikovať na čom je potrebné s klientom pracovať, aby sa odstránili prekážky pre jeho vstup na trh práce.

Recenzie od našich klientov